Enquisa para docentes sobre a agricultura ecolóxica

Organic.Edunet é un proxecto subvencionado polo programa eContentplus
da Comisión Europea que pretende fomentar tómaa de conciencia e a
educación da mocidade europea en materia de agricultura ecolóxica e a
agroecología.

O proxecto, que comezou en outubro de 2007 e terminará en setembro de
2010 e está sendo levado a cabo por 15 socios de 10 países europeos,
culminará coa creación dun fondo digital de contidos educativos
multilingües para o ensino de temas relacionados coa agricultura
ecolóxica e a agroecología.

Organic.Edunet nace co obxectivo de facilitar o acceso, o uso e a
explotación de material educativo digital sobre agricultura ecolóxica e
agroecología. Para iso, pretende crear unha federación online
multilingüe de fondos documentales de calidade provenientes de diversas
fontes e un portal online multilingüe que facilitará ao usuario final a
procura, o acceso e o uso dos mesmos.

Organic.Edunet céntrase en dous obxectivos:

1) Familiarizar aos nenos cos conceptos e beneficios da agricultura
ecolóxica e a agroecología a través dos sistemas educativos oficiais,
empezando pola educación obligatoria e secundaria.

2) Educar ás @mozo expertas agrónomos (incluídos os
enxeñeiros agrónomos, economistas, administrativos, etc.) sobre os
métodos e as prácticas da agricultura ecolóxica e a agroecología, a
través dos sistemas oficiais de educación superior.

Ambos colectivos constitúen grupos sociais de alto valor: os nenos,
como futuros consumidores que requieren unha educación nutricional e
medioambiental adecuada; os estudantes de universidades agrónomas, na
súa condición de futuros profesionais agrónomos e productores de
alimentos.

O proxecto terá en conta os diversos escenarios educativos, tanto en
universidades como en escolas, para os que será útil o portal, de forma
que resulte unha axuda no ensino de temas relacionados coa agricultura
ecolóxica e a agroecología. Para iso, está levando a cabo unha enquisa
online mediante a que profesores de escolas e universidades de todo o
territorio europeo poden dar a súa opinión sobre como se tratan as
temáticas de agricultura ecolóxica e agroecología nos programas
educativos de hoxe en día, sobre onde se poden introducir materias
adicionais e sobre o valor dun servizo de consulta digital na rede.

A enquisa pretende evaluar a situación actual así como as necesidades e
requisitos de todos os involucrados no ensino de agricultura ou
actividades similares, para o que pon a disposición dos educadores dous
formularios online en varios idiomas:


Enquisa para persoal universitario (profesores, investigadores, suplentes)

Enquisa para persoal escolar (profesores, directores, profesores suplentes, interinos)

 

proxecto fiare galiza